Obduksjon

 

Dødsfall på sykehus

 

Sikre dødsårsaken

Hva døde pasienten av egentlig, var diagnosen riktig? Noen ganger kan dødsårsaken være ukjent, for eksempel der dødsfallet kom så brått på at det ikke var tid til å gjøre tilstrekkelige undersøkelser.

 

Hensyn til pårørende

For pårørende kan obduksjon gi viktige tilleggsopplysninger, selv når dødsårsaken synes klar. Fikk avdøde riktig behandling? Hadde avdøde andre sykdommer som kan være av betydning for familien?

 

Sikre kvalitet

Legene, sykehuset og samfunnet må forsikre seg om at pasientbehandlingen holder god nok kvalitet og få tilbakemelding dersom noe må forbedres.   

Obduksjonene gir verdifull kunnskap som kommer hele helsevesenet - og andre pasienter - til gode.

 

Kunnskap om nye sykdommer

Obduksjon har lagt grunnlaget for vår viten om sykdommene og nye sykdommer oppdages jevnlig. Kugalskap, AIDS og Alzheimers demens er noen eksempler.

 

Overvåke helsetilstanden i befolkningen

Hvert år brukes millioner av kroner til ulike forbyggende helsetiltak. At dette ikke er bortkastede penger, burde dokumenteres gjennom en høy obduksjonsandel i befolkningen. Dessverre er antall obduksjoner i dag for lavt til å kunne dokumentere effekten av forebyggende helsepolitikk.


Dødsfall utenfor sykehus

Meldepliktig dødsfall?

Før medisinsk obduksjon kan utføres, må spørsmålet om rettslig undersøkelse være avklart. De fleste dødsfall er ikke meldepliktige og kan begjæres undersøkt ved en patologisk avdeling på sykehus.


Informasjon til pårørende

Pårørende skal være informert om at obduksjon er ønskelig og gis anledning til å reservere seg. Slik informasjon skal primært gis muntlig, men det kan være nyttig med en skriflig sammenfatning.


Hvordan rekvirere?

Bare leger kan rekvirere medisinsk obduksjon, og skal bl.a. inneholde visse opplysninger om avøde, sykehistorie, navn på fastlege, bekreftelse om at pårørende er informert og har godtatt obduksjonen.


Økonomiske forhold

Hverken pårørende eller primærhelsetjenesten belastes med utgifter til obdukjson. Sykehuset får refundert utgiftene til obduksjonen fra Folketrygden, og eventuelle transportutgifter dekkes også av Folketrygden.


Rettsmedisinsk obduksjon


For rettssikkerheten

Den rettsmedisinske obduksjonen er først og fremst viktig for rettssikkerheten. Dette gjenspeiles også i det faktum at det er politi og rettsvesen som er rekvirenter av undersøkelsene. Oppdragsgiver rekvirerer undersøkelsen først og fremst for å klargjøre hvorvidt et dødsfall er forbundet med en straffbar handling. I mange tilfeller vil den rettsmedisinske obduksjonen avkrefte en slik mistanke. Andre ganger er undersøkelsen en viktig bit av puslespillet i oppklaring av en straffesak - dokumentasjon og tolkning av skader, sikring av spor osv.


Regelverk


Ytterligere opplysninger kan du finne ved å klikke på et av punktene nedenfor:
Forskrift nr. 1378 av 21.12.2000 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende.
Forskrift nr. 542 av 19.03.2004 om obduksjon m.m.
Forskrift nr. 1747 av 18.12.2015 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking.
Forskrift nr. 216 av 11.03.1997 om dekning av utgifter til båretransport i Norge.


Linker og publikasjoner

Ytterligere opplysninger kan du finne ved å klikke nedenfor:

Den Norske Patologforenings/Den Norske Legeforenings brosjyre og informasjon om obduksjon.

 

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.