Gravferdsseremonien

 
Seremonien henvender seg først og fremst til de etterlatte. I seremonien har man anledning til å hedre den døde og til å ta vare på minnene.
 
Ved gravferd tilknyttet Den norske kirke kommer presten i vanligvis fra den lokale menigheten.
 
Frikirkelige seremonier kan ha et noe avvikende rituale, og kan være et alternativ som kristen seremoni. Kirkehusene leies i stor utstrekning  ut til slike gravferder.
 
Kapellene på eller i nærheten av kirkegårdene er vanligvis åpne for både religiøse og ikke-religiøse seremonier.

Nedenfor er inntatt en beskrivelse av hvordan Den norske kirkes gjennomfører en gravferdshandling og hva den inneholder, samt en informasjon om ikke-kirkelig gravferdsseremoni, livssynsnøytral gravferdsseremoni, samt andre religioners gravferdsseremoni.
                         
Den norske kirke vedtok i 2002 ny gravferdsliturgi som supplerende alternativ til gjeldende               
ordning med virkning fra 1. mars 2003. Den fullstendige beskrivelse av den nye ordningen kan
du finne på Den norske kirkes hjemmeside ved å klikke her.

En noe mer utfyllende informasjon om gravferd for andre religioner og livssyn kan du få ved å klikke her.


Den norske kirkes ordning

I 2015 ble det holdt over 36797 gravferdsgudstjenester i Den norske kirkes regi. Det omfatter ca. 90,4 % av alle døde.

 
Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.
 
Den norske kirke seremoniordning, som er beskrevet i "Gudstjenestebok for Den norske kirke", gir mange muligheter for å variere innholdet i gravferdsseremonien, men det settes også opp faste holdepunkter for innholdet.


Eksempel på seremoniordning

I kirke/kapell:

-  Preludium, eventuelt solospill/solosang, hvis ønsket
-  Salme
-  Hilsen og bønn
-  Minneord
-  Eventuell kranspålegging/personlig hilsener
-  Salme
-  Skriftlesning og tale
-  Salme
-  Solospill/solosang, hvis ønsket
-  Postludium ved utbæring av kiste
Ved graven:
-  Salme
-  Jordpåkastelse – deretter senking
-  Salme

 
Ved kremasjon foregår jordpåkastelse inne i seremonirommet.

Salmer og musikk

En gravferd hvor en prest medvirker, er å betrakte som en gudstjenestelig handling. Salmer, musikk og innhold må derfor velges med tanke på dette.

 
Salmene som er valgt til seremonien skal være godkjente. Formelt sett er det forrettende prest som godkjenner salmer, d.v.s. det tekstmessige, og medvirkende organist godkjenner det musikalske.
 
Prestene godtar som oftest de pårørendes valg når det er basert på Norsk salmebok og Sangboken. Dersom man ønsker andre åndelige salmer/sanger konfereres det på forhånd med forrettende prest og evt. organist. Forslag til salmer kan du finne på vår hjemmeside. Det understrekes at det selvsagt er mulig å velge andre salmer enn de vi foreslår.


Spesielle ønsker

De pårørende kan ha spesielle ønsker m.h.t. sang og musikk og ha ønsker som ikke er blant de forslagene som er utarbeidet. I slike tilfeller må dette drøftes med den presten som skal forrette, som vil vurdere dette i forhold til hva som er sømmelig og passende i en kirkelig sammenheng. De fleste steder er praksisen slik at organisten har ansvaret for hva som tillates av musikalske innslag.

 

Solistinnslag

Det er ofte slik at de pårørende ønsker ekstra musikk i form av solosang, orgelsolo eller et annet instrumentalt innslag. Her har vi som begravelsesbyrå gode kontakter, slik at behovene kan dekkes når ikke familiene selv har forbindelser eller egne musikere/sangere å kontakte. Begravelsesbyrået foretar da oppgjør med solistene. Forslag til musikk og solosanger kan du finne på vår hjemmeside. Det understrekes at det selvsagt er mulig å velge andre musikkstykker og solosanger enn de vi foreslår.

 

Samlingsmusikk

Mange ønsker at organisten skal spille dempet musikk en stund før seremonien begynner, i den tiden folk samles i kapellet. Da benyttes det komposisjoner som er valgt av familien selv eller av organisten.

 

Postludium

Postludium fremføres som oftest av organisten ved utbæring av kisten eller under utgangsprosesjonen ved kremasjon.Ikke-kirkelig gravferdsseremoni

Dersom man ønsker en ikke-kirkelig gravferdsseremoni, kan man vanligvis benytte krematorier og gravkapeller til en privat seremoni. Slike seremonier kan variere fra det enkleste, til et mer omfattende opplegg med taler, sang, kunstnerisk medvirkning og kransepålegg m.m. Det er ikke nødvendig å være tilsluttet noen organisasjon for å få gjennomført en ikke-kirkelig gravferd.


Livssynsnøytral gravferdsseremoni

Livssynsnøytral gravferd er en verdig og høytidelig seremoni til minne om og med fokus på avdøde. Seremonien er uten prest eller annen kirkelig representant og uten jordpåkastelse eller annet religiøst rituale. Alle som ønsker det kan velge livssynsnøytral gravferd.
 
Begravelsesbyrået kan om ønskelig ordne alt det praktiske og bl.a. alle meldinger som skal gis til det offentlige, og vi kan stå for hele eller deler av seremonien. Om ønskelig kan begravelsesbyrået formidle bistand fra livssynsnøytrale gravferdstalere som bistår de pårørende med råd og veiledning, og om ønskelig videre med selve seremonien med musikkvalg, dikt m.v., holde minnetale og lede seremonien. Musikkvalg, bruk av både organist og CD-innspillinger, dikt og innslag er etter de pårørendes ønsker. Human-Etisk Forbund garanterer slik bistand ved medlemmers gravferd, og bistår så langt kapasiteten rekker for ikke-medlemmer. Informasjon om gravferd for livssynsnøytral livssyn kan du få ved å klikke her.
 

Andre religioner og livssyns gravferdsseremoni

Personer som tilhører andre religioner kan vanligvis benytte krematorier og gravkapeller på samme måte. Kirkehusene vil som regel ikke bli stilt til rådighet for slike seremonier. De lånes/leies vanligvis bare ut til medlemmer av kristne trossamfunn. Informasjon om gravferd for andre religioner og livssyn kan du få ved å klikke her.
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.