Økonomi ved en gravferd 


Når en opplever et dødsfall blant sine nærmeste, vil det selvsagt være mange ting som opptar tanker og sinn i større grad enn de økonomiske forhold knyttet til gravferden. Det er derfor av stor viktighet for oss som begravelsesbyrå å opptre informativt og forutsigbart når det gjelder kostnader som kommer i forbindelse med gravferden. Det bør ikke komme noen store overraskelser når fakturaen kommer, i forhold til det som ble avtalt i møte med begravelsesbyrået.
 
Det er slik ved gravferd som ellers, når vi anskaffer varer eller tjenester - vi må betale for det som bestilles. Det er den som besørger gravferden som vil være ansvarlig for de kostnader som påløper.
 
Det er selvsagt mulig å påvirke kostnadenes størrelse ved de ulike valgene som skal gjøres - det kan fort bli store kostnader til annonsering, engasjement av solosanger/solomusiker, blomsterdekorasjoner, minnesamvær og lignende
 

Prisopplysninger for gravferdstjenester

Regelverk

Kravet til prisopplysning for gravferdsbransjen er fastsatt i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (forskrift 2012-11-14 nr. 1066). , gjeldende fra 01.01.2013. Ifølge ovennevnte forskrift skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester.
 

Prisopplysningene skal inneholde

- Priseksempler for en gravferd i ulike kommuner.
- Begravelsesbyråets prisliste.
- Informasjon om folketrygdlovens bestemmelser om gravferdsstønad og stønad ved båretransport.
  
Prisoversikten for kommunene  skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler.
 
Minimums-, henholdsvis maksimumsprisene skal summeres, slik at rimeligste og dyreste gravferdsalternativ (laveste og høyeste totalsum) fremgår.
 
I prisopplysningene på de neste sidene er alle oppgitte priser totalpriser, inklusive merverdiavgift. For de varer og tjenester som er avgiftspliktige (merket *), er merverdiavgiften inkludert.
 
I eksemplene på de neste sidene er det ikke gjort fradrag for eventuell gravferdsstønad fra NAV (maksimalt kr. 23.337,-), eller eventuell stønad til båretransport fra NAV. Ytterligere opplysning om slike stønader kan du finne her.

 

Betalingsbetingelser

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato.
 

Faktura

Regningen fra begravelsesbyrået skal være godt spesifisert og skal bestå av flere hovedelementer, som for eksempel:
Knapp_Rød  Byråets egne tjenester og varer, som for eksempel kiste, utstyr, sanghefter, transport og byråets honorarer.
Knapp_Rød  Bestilte blomster, annonser, solosang, musikk, minnesamvær o.l.
 
Noen av varene og tjenestene som leveres i forbindelse med en gravferd skal avgiftsberegnes med merverdiavgift. I fakturaen fra begravelsesbyrået vil det være tydelig merket hva som er avgiftspliktig, og i prislisten er avgiftspliktige varer og tjenester merket med *).
 

Stønad fra NAV til gravferd og/eller båretransport

Avhengig av avdødes og eventuell gjenlevende ektefelles økonomi er det mulighet for å søke om gravferdsstønad fra NAV. Flere opplysninger om dette kan du finne ved å klikke her
 
På visse vilkår er det også mulighet for å få stønad til overføring av avdøde fra dødsstedet til kirkegård/krematorium. Flere opplysninger om dette kan du finne ved å klikke her.
 

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.